DAVIS 

SAXONIA TYPE

 

# 3.435...................................................1883-4
# 3.435...................................................1883-4